مشكلي كه قراراست دودش به چشم مردم برود / ارائه خدمات دوره ای به صورت آزاد