کارگروه اجتماعی فرهنگی مازندران رتبه نخست کشور را کسب کرد