از مصدومیت بنگر هنگام گرم کردن تا اعتراض شدید خوردبین به داور