خرید تضمینی ۱.۲ میلیون تن گندم/ پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان