صنعت کار بافی در موزه مردم شناسی ورزنه احیا می شود