عکس/ وقتی مسعودکیمیایی به بازدید حرم امام خمینی رفت