۵۵۰۰ چاه غیرمجاز در بوشهر داریم/ جلوگیری از کاشت نخل در استان