بروزرسانی جدید اپلیکیشن‌ نقشه‌های گوگل نوار وضعیت شفاف را ارایه می‌دهد