کسب مقام برتر دانشگاه پیام نور تهران در بخش شفاهی مسابقات قرآن کریم کشور