از دستور رهبري برای ادامه تحصیل دانش آموزان افغانی تا دروغ‌های گزارشكر سازمان ملل متحد