نقش کمرنگ دانشگاه ها در توسعه، مديريت سعي و خطايي را بر لرستان حاکم کرده است