شرکت های غربی چشم انتظار لغو تحریم های ضد ایرانی هستند