وزارت دفاع اسپانیا: بازداشت 16 تن به اتهام دفاع از ...