هفت هزار میلیارد ریال در چهارمحال وبختیاری سرمایه گذاری شد