رئیس سازمان اوقاف: کشورهای اسلامی به جای تبلیغ صرف قرآن، به آن عمل کنند