انجام بیش از 2000مورد بازرسی از واحدهای صنفی کردستان