قهرمانان گلستانی هاکی آسیا در فرودگاه گرگان مورد استقبال قرار گرفتند