دولتمردان برخی از کشورهای اسلامی تنها به تبلیغ ظاهری قرآن نپردارند