استخدام مهندس برق و کامپیوتر در شرکت مهندسی پرتوسازان بدیع واقع در استان مرکزی