قرآن کتاب انسان ساز است / استعمار مدرن بدتر از استمعار قدیم است