امیرعبداللهیان در تماس تلفنی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن: ضرورت تحرکات بیشتر نهادهای