مقابله با پدیده های اجتماعی نیازمند ایجاد یک نهضت فکری بازگشت به معنویت است