فعالان قرآنی خراسان شمالی به دیدار رهبر معظم انقلاب می شتابند