ضرورت تحرکات بیشتر نهادهای امدادرسان بین المللی برای ارسال کمکهای پزشکی و دارویی به یمن