ملت ایران نماد عمل به آیات قرآن و مبارزه با سلطه پذیری و سلطه گری