استکبار جهانی با سرمایه مسلمانان در حال غارت هویت و منابع کشورهای اسلامی است