معاون ظریف: هواپيماي کمک رساني ايران به یمن در جيبوتي فرود مي آيد