تضعیف نهاد خانواده از مهمترین عوامل افزایش آمار اعتیاد است