ویلیام شیوالا: داعشی ها آمده اند تا تصویر اسلام را خراب و آن را از بین ببرند