بررسی مسائل آموزش و پرورش در کمیسیون آموزش با حضور فانی