74 درصد کلاس های فرسوده مدارس خراسان رضوی بازسازی شده است