دانشگاه صنعتی اصفهان در مسابقات ریاضی دانشجویان کشور رتبه دوم را کسب کرد