حضور کاروان قرآنی دانشجویان ارتشی در مسابقات بین المللی قرآن