استخدام مدرس در آموزشگاه زبان بامداد دانش واقع در استان همدان