گزارش جدید سازمان ملل از وضعیت یمن/ نیم میلیون آواره ...