اگر ورزشکاری فضای جامعه را آلوده کند به شدت با او برخورد می شود