پاول: جنگ با ایران یعنی بازگشت عربستان به قبل از عصر صنعتی!