230 طرح آموزشی نیمه تمام خیرساز در خراسان رضوی وجود دارد