نمایندگان مجلس گزارش عملکرد وزارت بهداشت را بررسی کردند