عدم حمایت مالی، کمر شرکت های تولیدی را خم کرد/ شرط تسهیلات صندوق مهر امام رضا(ع) چیست؟