استخدام حسابدار در یک موسسه حسابداری واقع در استان یزد