کمک 850 میلیارد ریالی خیران برای بازسازی فضاهای آموزشی خراسان رضوی