ضریب نفوذ ۳۴ درصدی تلفن ثابت در اردبیل/واگذاری یک میلیون خط همراه