احتمال تجدید بازی نفت و تراکتورسازی دور از ذهن نیست، اما تبعاتی برای فوتبال کشورمان دارد