نمایشگاه «پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت» در گلستان افتتاح می‌شود