خیاطی در پرتاب دیسک رکورد شکست، ممبینی شگفتی‌ساز شد