محمدزاده: در ماجرای تبریز بهانه به دست افراد تفرقه‌انداز نمی‌دهیم