تهاجم داعشی ها به شهر الحقف توسط ارتش سوریه دفع شد