كسب آرامش روحي از مسابقات قرآن براي حضور در رقابت هاي جهاني تيراندازي