برگزیدگان سیزدهمین جشن شعر و داستان جوان سوره معرفی شدند